Bendroji mokėjimo paslaugų teikimo sutartis

I. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Bendroji mokėjimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Bendroji sutartis arba Sutartis) reglamentuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Įstaiga) ir jos Kliento santykius Įstaigai teikiant, o Klientui naudojantis Įstaigos teikiamomis mokėjimo paslaugomis.
1.2. Bendroji sutartis nustato bendras Įstaigos paslaugų teikimo ir Įstaigos Klientų aptarnavimo sąlygas, o jos Prieduose nustatomos atskirų Įstaigos teikiamų mokėjimo paslaugų specifinės sąlygos bei šalių teisės ir pareigos.
1.3. Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir Įstaiga susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugomis. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios (turinčios viršenybę) nuostatos kitų Bendrosios sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai.
1.4. Elektroninių pinigų įstaigos licenciją Įstaigai išdavė ir veiklą prižiūri Lietuvos bankas (duomenys skelbiami Lietuvos banko tvarkomame viešajame finansų rinkos dalyvių sąraše ir skelbiami priežiūros institucijos svetainėje https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-perlas-finance).

II. Sąvokos
2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
2.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir(ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
2.3. Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus poilsio ir švenčių dienas.
2.4. Elektroniniai kanalai – Įstaigos paslaugų teikimo internetu elektroninė sistema, įgalinanti Klientą sudaryti sandorius, keistis su Įstaiga informacija ir naudotis Įstaigos teikiamomis paslaugomis nuotolinio elektroninio kompiuterinio ryšio priemonėmis (t.y. fiziškai nebūnant Įstaigos paslaugų teikimo vietoje).
2.5. Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.
2.6. Interneto svetainė – Įstaigos tinklalapiai internete www.perlasfinance.lt ir www.ib.perlas.lt.
2.7. Įstaiga arba Paslaugų teikėjas – elektroninių pinigų įstaiga UAB „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas301169732, buveinės adresas: Olimpiečių g. 15-1, LT-09237, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: [email protected].
2.8. Išrašas – Įstaigos parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Kliento mokėjimo sąskaitoje atliktą mokėjimo operaciją (-as) per tam tikrą laikotarpį.
2.9. Įtartina operacija – tokia operacija, kai mokėjimo nurodymas galimai pateiktas ne Kliento ar Kliento paskirto elektroninio kanalo naudotojo ir(ar) yra pažeisti identifikavimo priemonių saugaus naudojimo reikalavimai, ir(ar) yra pažeistas Kliento at Kliento paskirto elektroninio kanalo naudotojo kompiuterinės, programinės, telefoninės ar kitos įrangos, kuria jungiamasi prie Įstaigos elektroninių kanalų, saugumas ir(ar) yra kitų inicijuotos operacijos saugumo pažeidimo požymių arba kitų pagrįstų abejonių, ar elektroniniu kanalu inicijuota mokėjimo operacija yra autorizuota Kliento ar Kliento paskirto elektroninio kanalo naudotojo.
2.10. Kainynas – Įstaigos teikiamų paslaugų ir operacijų kainų sąrašas.
2.11. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Įstaigos paslaugomis. Klientas – fizinis asmuo – gali būti vadinamas privačiu klientu, o Klientas – juridinis asmuo – verslo klientu.
2.12. Kliento identifikavimo priemonės – Kliento ar jo atstovo parašas, elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens atpažinimo kodas (PIN kodas) arba kita priemonė (slaptažodžiai, kodai, kodų generatoriai ar kt.), kuri Įstaigos ir Kliento sutartu būdu naudojama Klientui arba jo atstovui atpažinti (identifikuoti).
2.13. Komisinis atlyginimas – mokėjimo paslaugų teikėjo imamas atlyginimas už mokėjimo operaciją ir(ar) su ja susijusias paslaugas.
2.14. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.
2.15. Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš jo mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.
2.16. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo Mokėjimų paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.
2.17. Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu ar Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.
2.18. Nedarbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose).
2.19. Paslauga – Įstaigos teikiama pinigų perlaidos, elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo, mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ar bet kuri kita Įstaigos teikiama paslauga.
2.20. Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ja būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atkuriama nepakeista.
2.21. Priedas – Įstaigos ir Kliento sutartis dėl konkrečios Įstaigos paslaugos (-ų) teikimo, nustatanti konkrečios paslaugos teikimo sąlygas. Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
2.22. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas.
2.23. Sąskaitos informacijos paslauga (SIP) – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias mokėjimo paslaugų vartotojo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose.
2.24. Šalys – Įstaiga ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
2.25. Tarpininkas – BonoDomo Pay, UAB, kuri yra elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlas Finance“ tarpininkas ir kurios veiklą prižiūri Lietuvos bankas (duomenys skelbiami Lietuvos banko tvarkomame viešajame finansų rinkos dalyvių sąraše ir skelbiami priežiūros institucijos svetainėje: https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-perlas-finance).
2.26. Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaiga suteikia Klientui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.
2.27. Vartotojas – Klientas (fizinis asmuo), kuris sudaro Bendrąją sutartį siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba ar profesine veikla.

III. Kliento tapatybės nustatymo, patikrinimo ir patvirtinimo procedūra
3.1. Įstaiga, teikdama paslaugas, ir Klientas, naudodamasis Įstaigos paslaugomis, privalo laikytis Kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo procedūros, nustatytos šioje Sutartyje ir jos prieduose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
3.2. Įstaiga fizinio asmens tapatybę nustato ir patikrina pagal asmens tapatybę liudijantį galiojantį dokumentą, kuriame yra to fizinio asmens nuotrauka, parašas (jei dokumente turi būti nurodomas parašas), nurodytas vardas ir pavardė, asmens kodas bei kiti duomenys.
3.3. Fizinių asmenų tapatybė nustatoma ir tikrinama tik pagal vieną iš šių pateikiamų asmens tapatybės dokumentų: asmens tapatybės kortelę, piliečio pasą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinai arba nuolat). Įstaiga turi teisę nepriimti kitų, nei šiame punkte nurodytų, asmens tapatybę liudijančių dokumentų. Įstaiga visais atvejais turi teisę reikalauti tokių duomenų ir (arba) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima tinkamai pažinti Klientą (fizinį asmenį) ir jo Įstaigos paslaugų naudojimo tikslus bei apimtis. Konkretūs pateiktini duomenys ir (arba) dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti Kliento pažinimo procedūrą.
3.4. Juridinių asmenų tapatybė nustatoma ir tikrinama pagal steigimo dokumentus, išrašus iš Juridinių asmenų registro, kuriuose yra nurodytas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens atpažinimo kodas (juridinio asmens kodas ar kitas Juridinių asmenų registre suteiktas kodas) ir pagal kitus juridinį asmenį liudijančius dokumentus bei duomenis.Įstaiga visais atvejais turi teisę reikalauti tokių duomenų ir (arba) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą (juridinį asmenį) ir gauti reikšmingą informaciją apie tokį Klientą, kuri būtina tinkamam Kliento pažinimui ir Įstaigos paslaugų teikimui. Konkretūs pateiktini duomenys ir (arba) dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti Kliento pažinimo procedūrą.
3.5. Įstaiga nustato Kliento (juridinio asmens) vardu veikiančio fizinio asmens tapatybę šios Sutarties 3.2. – 3.3. punktuose nustatyta tvarka ir pagal Įstaigoje esančius Kliento prašymus ar kitus atitinkamus dokumentus patikrina, ar šis asmuo yra tinkamai įgaliotas veikti Kliento (juridinio asmens) vardu.
3.6. Įstaiga visais atvejais turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų reikalaujamų dokumentų originalus arba notaro ar kito tinkamo valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas.
3.7. Klientas privalo pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei ar gyvenamosios vietos adresui, juridinio asmens pavadinimui, buveinės adresui, įstatams, vadovams, ar atšaukus Kliento įgaliojimą/-us atstovams ar kitiems asmenims, turintiems teisę Kliento vardu disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis Įstaigos sąskaitoje ar sudaryti sandorius, nedelsiant apie tai raštu pranešti Įstaigai ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus (asmens tapatybės dokumentą, išrašą iš Juridinių asmenų registro, valdymo organų sprendimą, notaro patvirtintą pranešimą apie įgaliojimo atšaukimą ar kt.) ar tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas, o Klientas – juridinis asmuo – papildomai pateikti Įstaigai išrašą iš Juridinių asmenų registro bei dokumentus, liudijančius minėtų duomenų pakeitimą. Tinkamai neįvykdęs šiame punkte nustatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Įstaigos veiksmai, atlikti pagal Įstaigos žinotus Kliento ir (ar) jo atstovų rekvizitus, turimus įgaliojimus, bus laikomi atliktais tinkamai.
3.8. Kliento tapatybė patvirtinama pagal Kliento (jo įgalioto atstovo) pateiktą asmens tapatybės dokumentą (jeigu Klientas kreipiasi į Įstaiga tiesiogiai fizinėje Klientų aptarnavimo vietoje) arba pagal Kliento (jo įgalioto atstovo) sertifikuotą mobilųjį parašą arba Įstaigos suteiktą slaptažodžių generatoriaus sudarytą prisijungimo kodą (jeigu Klientas į Įstaiga kreipiasi nuotoliniu būdu).
3.9. Jeigu Įstaiga pagal Kliento panaudotas identifikavimo priemones nustato, kad į Įstaigą kreipiasi Klientas, laikoma, jog nurodymą įstaiga gavo iš Kliento, išskyrus atvejus, jei Klientas įrodo, kad Įstaiga nurodymą gavo iš kito asmens, o ne iš Kliento ir jei Įstaiga neįrodo, kad atpažinimo priemonėmis pasinaudojo tokios teisės neturintis asmuo dėl Kliento kaltės.
3.10. Kilus įtarimui dėl asmens, turinčio teisę Kliento vardu sudaryti sandorius ar disponuoti Kliento sąskaita, taip pat kitais atvejais, siekdama įsitikinti, ar Klientas yra tinkamai įregistruotas ir teisėtai veikiantis (jei Klientas yra juridinis asmuo), Įstaiga turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų Įstaigai dokumentus, liudijančius juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens (-ų) teisę Kliento vardu sudaryti sandorius ar disponuoti Kliento sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis ar Kliento veiklos teisėtumą.

IV. Atstovavimas klientui
4.1. Be paties Kliento, Klientui santykiuose su Įstaiga gali atstovauti tinkamus įgaliojimus turintis teisėtas Kliento atstovas. Juridinis asmuo visus veiksmus atlieka per savo vadovą ar per kitus tinkamai įgaliotus savo atstovus.
4.2. Kliento atstovas gali atstovauti Klientui, jeigu atstovas pateikia Įstaigai suteiktus įgaliojimus liudijantį dokumentą (sutartį, įgaliojimą ar pan.). Įgaliojimus liudijantis dokumentas turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus tokių dokumentų formos ir turinio reikalavimus.
4.3. Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas – fizinis asmuo – atliktų veiksmus pats asmeniškai, o ne per atstovą. Toks Įstaigos reikalavimas gali būti keliamas dėl svarbių priežasčių (kai Įstaiga turi prieštaringos informacijos apie Kliento atstovą ar jo ketinimus arba kai atstovo elgesys Įstaigos darbuotojams kelia pagrįstų abejonių dėl tinkamo atstovavimo), norint apsaugoti teisėtus Kliento ir(ar) Įstaigos interesus.
4.4. Įstaiga priima tik tokius jai pateikiamus Kliento atstovo įgaliojimus liudijančius dokumentus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytas Klientas, Kliento atstovas ir Kliento atstovui suteikiami įgaliojimai (nurodyti galimi atlikti veiksmai ir (ar) šių veiksmų ribos). Įstaiga turi teisę atsisakyti priimti šiame skirsnyje išvardytų sąlygų neatitinkančius dokumentus.
4.5. Įstaiga turi teisę laikinai netenkinti Kliento atstovo prašymų ir(ar) neteikti paslaugų, kol tikrinami Kliento atstovo įgaliojimai.

V. Kliento parašas
5.1. Jei šalys nesusitaria kitaip, Kliento vardu sudaromos paslaugų sutartys (šios Sutarties Priedai), Kliento pateikiami Įstaigai rašytiniai nurodymai, prašymai ir kiti dokumentai turi būti pasirašyti (fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu) Kliento ar teisėto jo atstovo.
5.2. Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas ar Kliento atstovas pasirašytų dokumentus Įstaigoje, Įstaigos darbuotojo akivaizdoje arba, jei tokie dokumentai pasirašomi ne Įstaigos patalpose, kad Kliento ar jo atstovo parašas Kliento pasirašomuose dokumentuose būtų patvirtintas notaro.
5.3. Klientas, norėdamas naudotis Įstaigos siūlomais elektroniniais kanalais ir mokėjimo priemonėmis, sudaro su Įstaiga atitinkamą sutartį ir įgyja teisę Įstaigos elektroninių paslaugų sistemoje nustatyta tvarka pateikti prašymus, nurodymus bei kitus savo pasirašomus dokumentus. Įstaigos elektroniniais kanalais nustatyta tvarka sudarytos sutartys, pateikti prašymai, nurodymai ir kiti dokumentai, patvirtinti Kliento identifikavimo priemonėmis, laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, o juridinių asmenų atveju – patvirtinti antspaudu, ir yra leistini kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant Įstaigos ir Kliento ginčus teismuose ir kitose institucijose.

VI. Įstaigai pateikiamų dokumentų reikalavimai
6.1. Klientas privalo pateikti Įstaigai dokumentų originalus arba notaro patvirtintus dokumentų nuorašus.
6.2. Įstaiga daro prielaidą, kad Kliento pateikti dokumentai yra autentiški, tikri, galiojantys ir teisingi.
6.3. Įstaiga turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų patvirtinti apostile arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4. Įstaigai pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Jei Įstaigai pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, Įstaiga turi teisę pareikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą, vertimas pasirašytas vertėjo, o jo parašo tikrumas patvirtintas notaro.
6.5. Įstaiga, priėmusi Kliento pateiktus dokumentus, parengtus užsienio kalba, turi teisę prireikus organizuoti jų vertimą į lietuvių kalbą, o Klientas turi Įstaigai atlyginti patirtas išlaidas.
6.6. Visos Įstaigai pateikiamų Kliento dokumentų rengimo, pristatymo, tvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui.
6.7. Įstaiga turi teisę pasilikti ir saugoti Kliento pateiktus notaro patvirtintus dokumentų nuorašus arba, jei įmanoma, Kliento pateiktus dokumentų originalus. Jei Įstaiga nepasilieka Kliento pateiktų dokumentų originalų ar notaro patvirtintų dokumentų nuorašų, Įstaiga turi teisę pasidaryti ir saugoti jam pateiktų Kliento dokumentų kopijas.
6.8. Jei Klientas pateikia Įstaigai dokumentus, neatitinkančius teisės aktų ir(ar) Įstaigos nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo Įstaigai kyla pagristų abejonių, Įstaiga turi teisę nevykdyti Kliento pateikiamų nurodymų ir/ar pareikalauti, kad Klientas pateiktų papildomus dokumentus.

VII. Mokesčiai, delspinigiai ir mokėjimai
7.1. Įstaiga turi teisę jai priklausančias įmokas, mokesčius ar bet kokias kitas pagal paslaugų sutartis Kliento Įstaigai mokėtinas sumas jų mokėjimo dieną ir vėliau, be atskiro Kliento nurodymo ir sutikimo, nusirašyti iš bet kurios Kliento sąskaitos, esančios Įstaigoje.
7.2. Įstaiga, teikdama konkrečią Paslaugą Klientui, jo mokėtinus mokesčius apskaičiuoja Paslaugos sutartyje ir(ar) Kainyne nustatytais būdais, pagal Paslaugos sutartyje ar Kainyne nustatytą paslaugos ir (ar) operacijos įkainį.
7.3. Suėjus mokesčių Įstaigai ir(ar) kitų Kliento Įstaigai mokėtinų sumų mokėjimo terminui, Klientas savo sąskaitoje privalo turėti lėšų sumą, ne mažesnę už bendrai Kliento Įstaigai mokėtiną sumą.
7.4. Įstaiga Kliento mokėtinas sumas nusirašo eurais.
7.5. Įstaigai gavus ir(ar) iš Kliento elektroninių pinigų sąskaitos nusirašius mažesnę sumą negu visa Kliento Įstaigai pagal paslaugų sutartį mokėtina suma, Įstaiga iš gautos sumos pirmiausia padengs turėtas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pagal paslaugų sutartį vykdymu, po to palūkanas, netesybas, po to kitus mokesčius pagal paslaugų sutartį, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje. Šalys aiškiai susitaria, kad Įstaiga turi teisę gautas sumas paskirstyti savo nuožiūra ir kitokiu eiliškumu nei numatyta šiame punkte ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje.
7.6. Jeigu Klientas turės įsiskolinimų Įstaigai pagal kelias tarp Įstaigos ir Kliento sudarytas paslaugų sutartis ir Įstaiga iš Kliento gaus ir(ar) iš Kliento elektroninių pinigų sąskaitos nusirašys mažesnę sumą nei visa Kliento Įstaigai pagal visas galiojančias paslaugų sutartis mokėtina suma ir Klientas nenurodys mokėjimo paskirties, Įstaiga savo nuožiūra paskirstys, kokia skola ir pagal kokias sudarytas paslaugų sutartis yra dengiama iš Kliento gautos sumos.
7.7. Jei Klientas turi įsiskolinimų pagal tarp Įstaigos ir Kliento sudarytą paslaugų sutartį, tai, nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios baigiasi šios Sutarties galiojimas, Įtaiga turi teisę išieškoti buvusias skolas ateityje.

VIII. Įstaigos ir kliento atsakomybė
8.1. Įstaiga atsako už netinkamai atliktas operacijas sąskaitoje Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
8.2. Mokėjimo nurodymo pateikėjas atsako už Įstaigai pateikto mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Įstaiga neatsako už padarinius, atsirandančius dėl Kliento mokėjimo nurodyme pateiktų netikslių ar ne visų duomenų.
8.3. Įstaiga neatsako:
8.3.1. už bankų korespondentų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas ar jų veiksmus, dėl kurių gali būti nevykdomi ar delsiama vykdyti įsipareigojimus, ar negalima įskaityti į Kliento sąskaitą lėšų;
8.3.2. už mokėtojų ir gavėjų tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja, jei nėra Įstaigos kaltės;
8.3.3. už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam asmeniui padaroma žala;
8.3.4. už Kliento nuostolius, patirtus dėl Kliento sąskaitos blokavimo, jei Kliento sąskaita buvo blokuota įstatymuose arba šioje Sutartyje (įskaitant jos Priedus) nustatytais pagrindais;
8.3.5. už bet kokias pasekmes, atsiradusias Įstaigai teisėtai nutraukus šią Sutartį, panaikinus ar apribojus Kliento prieigą prie savo sąskaitų Įstaigoje, taip pat pagristai (vykdant teisės aktų reikalavimus) nutraukus ar apribojus bet kurios atskiros Paslaugos teikimą.
8.4. Įstaiga, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais neįskaičiusi lėšų ir nepapildžiusi Kliento sąskaitos elektroniniais pinigais ar neįvykdžiusi Kliento mokėjimo nurodymo, taip pat klaidingai nurašiusi lėšas iš Kliento sąskaitos, moka Klientui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas palūkanas. Įstaiga nemoka palūkanų Klientui dėl neįvykdytų operacijų, kaioperacijos Įstaigos sąskaitoje buvo sustabdytos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.5. Klientas yra atsakingas už visus Įstaigos nuostolius, patirtus dėl Įstaigai pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų mokėjimo nurodymų ir/ar dėl sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.
8.6. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalys laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir sutartyse nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.
8.7. Įstaiga turi teisę tobulinti savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir(ar) sukelia trumpalaikius paslaugų teikimo Klientams sutrikimus.
8.8. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Įstaiga, norėdama išvengti galimų Kliento ir(ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu. Šiame punkte nustatytu atveju informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką.
8.9. Įstaigos informacinės sistemos tobulinimo ir / ar jos trūkumų šalinimo metu sustabdomas visų Įstaigos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacine sistema, vykdymas.
8.10. Įstaiga turi teisę nepriimti ir nevykdyti mokėjimo nurodymų, neteikti kitų Įstaigos paslaugų, jeigu neveikia tarpbankinės atsiskaitymo sistemos, esant kitoms neįprastoms rinkos sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims, ar tuo atveju, jei rizika Įstaigai yra nepriimtina.

IX. Bendrosios sutarties keitimo tvarka
9.1. Įstaiga turi teisę dėl svarbių priežasčių (dėl Įstaigos teikiamų paslaugų funkcionalumo pakeitimo, dėl informacinių sistemų ir / ar technologijų tobulinimo, dėl teisės aktų pakeitimo, dėl ekonominių ar kitų svarbių priežasčių) vienašališkai pakeisti Bendrąją sutartį ir jos priedus, jeigu tai nepažeidžia Klientų teisių bei teisėtų interesų, apie tai informavęs Klientą šioje sutartyje nustatyta tvarka.
9.2. Apie Bendrosios sutarties ir jos priedų pakeitimą Įstaiga informuoja Klientą raštu popieriuje arba Patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas apie Bendrosios sutarties pakeitimą skelbiamas viešai Įstaigos tinklalapyje, taip pat gali būti perduodamas asmeniškai Klientui jo nurodytu korespondencijos adresu ar elektroninio pašto adresu. Viešai Patvarioje laikmenoje paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu Kliento informavimu apie vienašališką Bendrosios sutarties pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Įstaigai nepraneša, jog su jais nesutinka. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais ir apie tai raštu praneša Įstaigai, visos Įstaigos ir Kliento sudarytos sutartys netenka galios nuo Bendrosios sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos.
9.3. Klientas turi teisę susipažinti su galiojančia Bendrosios sutarties redakcija, taip pat su bet kuria anksčiau galiojusia Bendrosios sutarties redakcija. Pirmiau minėti dokumentai ir informacija gali būti skelbiami Įstaigos tinklalapyje, o jų nepaskelbus ir gavus atskirą Kliento prašymą, turi būti pateikti Klientui raštu ar naudojant kitą Patvariąją laikmeną.
9.4. Klientui nutraukiant Bendrąją sutartį, Įstaiga jam raštu popieriuje ar panaudodama kitą patvariąją laikmeną nemokamai pateikia informaciją apie mokėjimo operacijas, įvykdytas Kliento mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius ( o jeigu nuo Bendrosios sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 mėnesiai, – per visą Bendrosios sutarties galiojimo laikotarpį), išskyrus atvejį, kai Klientas savanoriškai atsisako tokią informaciją gauti, apie tai iki Bendrosios sutarties nutraukimo informuodamas Įstaigą raštu popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną.

X. Įstaigos ir Kliento sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo tvarka, galiojimo terminai

10.1. Įstaigos ir Kliento sudaryta Paslaugos sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo arba nustatyta tvarka patvirtina visos sutarties šalys (kai Klientas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą, jis Paslaugos sutartį turi patvirtinti ir savo antspaudu), jeigu pačioje paslaugų sutartyje nenustatyta kitaip.
10.2. Sutarčių priedai ir pakeitimai yra sudedamoji sutarties dalis ir turi būti šalių pasirašyti bei patvirtinti antspaudais (jei Klientas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).
10.3. Sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra šalių, kiekvienai šaliai tenka po vieną egzempliorių. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
10.4. Paslaugos sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu, išskyrus šioje Sutartyje nustatytus atvejus, kai Įstaiga turi teisę paslaugų sutartį keisti vienašališkai.
10.5. Įstaiga turi teisę vienašališkai, be atskiro rašytinio šalių susitarimo, pakeisti Paslaugų sutarčių (įskaitant ir tas, kurios gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu) sąlygas, jeigu šie pakeitimai susiję su Įstaigos informacinių sistemų ir /ar technologijų tobulinimu arba teisės aktų pakeitimais, ir jeigu toks sutarties sąlygų pakeitimas iš esmės nepažeidžia Kliento teisių bei teisėtų interesų ir nekeičia esminių paslaugų sutarties sąlygų. Įstaiga įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų apie tai paskelbti tinklalapyje arba informuoti klientus asmeniškai (išsiunčiant pranešimus Patvariojoje laikmenoje jų nurodytu korespondencijos adresu arba elektroninio pašto adresu).
10.6. Paaiškėjus, kad kuri nors iš šių taisyklių ar paslaugų sutarties nuostatų yra ydinga ar neturi teisinės galios, kitos tos sutarties nuostatos lieka galioti. Šalys turi pakeisti ydingą nuostatą kita, artimiausia pagal prasmę negaliojančiajai, teisiškai veiksminga nuostata.
10.7. Paslaugos sutartimi nereglamentuotiems Įstaigos ir kliento santykiams taikomos Bendrosios sutarties sąlygos ir Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.
10.8. Bendroji sutartis ir Paslaugų sutartys yra sudaromos neterminuotam laikui. Kliento pageidavimu, atskiru Įstaigos ir Kliento susitarimu, gali būti nustatomas sutarties galiojimo terminas.
10.9. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Bendrąją sutartį ir bet kurią Paslaugos sutartį. Nutraukiant Bendrąją sutartį, prieš tai Klientas turi nutraukti visas su Įstaiga sudarytas Paslaugų sutartis. Jei Klientas neturi nei vienos galiojančios Paslaugos sutarties, laikoma, kad Bendroji sutartis tarp Įstaigos ir Kliento taip pat yra nutraukta. Prašymą nutraukti bet kurią sutartį su Įstaiga Klientas turi pateikti Įstaigai raštu (jos buveinėje arba įstaigos elektroniniu paštu atsiuntus kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą).
10.10. Paslaugos sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka yra nustatyta pačioje Paslaugos sutartyje.
10.11. Klientui nutraukiant Paslaugos sutartį, pagal kurią Klientas turėjo atidarytą mokėjimo sąskaitą, taikomos ir šios Sutarties 9.4. punkte nustatytos sąlygos.

XI. Skundų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas
11.1. Šalių sudarytoms Bendrajai sutarčiai (tame tarpe ir Paslaugų sutartims) taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir šalių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.
11.2. Klientų paklausimus, skundus, pretenzijas ir pan. Įstaiga nagrinėja nemokamai.
11.3. Skunde ar pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis jie pateikiami. Jei Klientas remiasi dokumentais, kurių Įstaiga neturi, pateikiant skundą ar pretenziją taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.
11.4. Visi paklausimai, skundai ar pretenzijos Įstaigai teikiami tiesiogiai jos buveinės adresu jos darbo valandomis arba atsiunčiami į Įstaigos buveinę paštu arba elektroniniu paštu [email protected]. Paklausimai, susiję su Kliento duomenų naudojimu, bei skundai ar pretenzijos turi būti pasirašyti Kliento arba jo teisėto atstovo (elektroniniu būdų teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
11.5. Įstaiga ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinės rašytinę Kliento pretenziją ar skundą ir pateiks Klientui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Įstaigos, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Įstaiga išsiųs Klientui negalutinį atsakymą aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klienas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų. Įstaigos atsakymas pateikiamas Klientui raštu jo nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu.
11.6. Jeigu Įstaigos atsakymas į Kliento paklausimą, skundą ar pretenziją netenkina Kliento ar jam nebuvo atsakyta, Klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.7. Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Kreipimąsi galima pateikti vienu iš šių būdų: 1) per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“; 2) užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected]; 3) Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected]
11.8. Detali skundų ir pretenzijų nagrinėjimo Įstaigoje tvarka yra nurodyta Įstaigos gaunamų skundų nagrinėjimo tvarkoje, kuri viešai skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
11.9. Įstaiga turi teisę įrašyti šalių telefoninius pokalbius, susijusius su sutarčių sudarymu ir jų sąlygų vykdymu. Šalys aiškiai susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai, pranešimai, atsiųsti ar išsiųsti faksu ar elektroniniu paštu pagal sutartyje nurodytus rekvizitus, bus laikomi įrodymais sprendžiant šalių tarpusavio ginčus.
11.10. Visi ginčai, kylantys vykdant Paslaugos sutarties sąlygas, pirmiausia sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, bet kuri šalis gali dėl ginčo kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Klientai, kurie yra Vartotojai taip pat gali kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka).
11.11. Šalys tarpusavio santykius grindžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei tinkamai vykdo viena kitos atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus.
11.12. Klientas neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Įstaigos sutikimo.

XII. Įstaigos ir kliento bendravimo taisyklės
12.1. Visi Paslaugų sutartyje nustatyti ir su reikalavimais, atsirandančiais pagal Paslaugų sutartį, susiję pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami elektroniniu paštu ar registruotu paštu paslaugų sutartyje nurodytais šalių adresais ar kitais paslaugų sutartyje nustatytais būdais.
12.2. Visi šalių viena kitai perduodami pranešimai, išrašai, ataskaitos, pažymos, patvirtinimai ir bet kokia kita informacija (toliau – pranešimai) turi būti rašytinės formos (t.y. surašomas atitinkamas dokumentas), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) Paslaugų sutartyse bei kituose Įstaigai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nustatytus atvejus, kai pranešimai gali būti perduodami žodžiu ar turi būti notarinės formos. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami telekomunikacijų ar elektroninio ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu ir kt.).
12.3. Įstaiga įteikia pranešimus Klientui asmeniškai ar paskelbia juos viešai:
12.3.1. asmeniniai Įstaigos pranešimai įteikiami ar pasakomi Klientui tiesiogiai, taip pat siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, kitomis telekomunikacijų priemonėmis, Įstaigos paslaugų internetu sistema. Šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatytais atvejais tam tikri pranešimai pateikiami Patvariojoje laikmenoje;
12.3.2. vieši Įstaigos pranešimai skelbiami Įstaigos tinklalapyje. Tokie pranešimai gali būti papildomai skelbiami Įstaigos pasirinktame laikraštyje, platinamame visoje šalies teritorijoje, arba internetiniame informaciniame žinių portale.
12.4. Kliento pranešimai Įstaigai įteikiami ar pasakomi tiesiogiai įgaliotiems Įstaigos darbuotojams, taip pat siunčiami paštu, telefaksu, telefonu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu, Įstaigos paslaugų internetu sistema. Jei Klientas perduoda pranešimą žodžiu, Įstaiga turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį.
12.5. Kiekviena šalis turi teisę pasirinkti pranešimo perdavimo būdą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir / ar sutartyse bei kituose Įstaigai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) įsakmiai nustatytus atvejus. Viešai skelbiamas Įstaigos pranešimas laikomas tinkamai perduotu ir įteiktu Klientui, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir / ar paslaugų sutartyse įsakmiai nustatytus atvejus, kai Įstaiga privalo įteikti pranešimą Klientui asmeniškai.
12.6. Šalių perduoti pranešimai laikomi gautais:
12.6.1. jei pranešimas perduotas žodžiu (taip pat telefonu) – jo pasakymo momentu;
12.6.2. jei pranešimas įteiktas tiesiogiai – jo įteikimo dieną;
12.6.3. jei pranešimas išsiųstas paštu – praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms (vienam iš adresatų esant už Lietuvos Respublikos ribų – 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų) po jo išsiuntimo dienos;
12.6.4. jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis – artimiausią darbo dieną Kliento šalyje po pranešimo išsiuntimo dienos;
12.6.5. jei pranešimas paskelbtas Įstaigos paslaugų internetu sistema – artimiausią darbo dieną Kliento šalyje po pranešimo paskelbimo dienos;
12.6.6. jei pranešimas paskelbtas viešai – jo paskelbimo dieną;
12.6.7. jei gavėjas patvirtino ankstesnį, negu nurodyta pirmiau, pranešimo gavimą – patvirtintą gavimo dieną.
12.7. Vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti rekvizitai (toliau – kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyti siunčiant šalių pranešimus, nurodomi tokie, kokie nurodyti Paslaugos sutartyje ar kituose Įstaigai pateiktuose dokumentuose (prašymuose, anketose ir pan.).
12.8. Jeigu Paslaugų sutartyje ar kituose Įstaigai pateikiamuose dokumentuose (prašymuose, anketose ir pan.) nėra Kliento kontaktinių duomenų, Įstaiga turi teisę perduoti pranešimą naudodamasis paskutiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutartyje nėra Įstaigos kontaktinių duomenų, Klientas turi teisę perduoti pranešimą naudodamasis Įstaigos tinklalapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
12.9. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis. Įstaigos pareikalavimu Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, liudijančius kontaktinių duomenų keitimą. Neatlikus šių pareigų, laikoma, kad pranešimas, išsiųstas pagal paskutinius kitai Šaliai nurodytus duomenis, yra išsiųstas tinkamai, o bet kokia prievolė, įvykdyta remiantis šiais duomenimis, yra įvykdyta tinkamai.
12.10. Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant paslaugų sutartį. Įstaigos pareikalavimu Klientas privalo pateikti šias aplinkybes liudijančius dokumentus, nesvarbu, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams. Apie įtariamą arba įvykdytą sukčiavimą arba grėsmes Kliento lėšų saugumui, Įstaiga nedelsdama informuoja Klientą susisiekdama su juo telefonu arba elektroniniu paštu. Visais atvejais susisiekus su klientu, prieš pateikiant jam informaciją, Įstaigos darbuotojas įsitikina ar bendrauja su Klientu (tinkamu jo atstovu). Tuo tikslu gali būti naudojami kontroliniai klausimai ar kitos priemonės, leidžiančios įsitikinti, kad informacija bus atskleista Klientui.
12.11. Paslaugos sutartyje gali būti nustatyta, kad šalys privalo periodiškai perduoti viena kitai tam tikrus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymu.
12.12. Jei Klientas negauna iš Įstaigos pranešimų, kuriuos jis turėjo gauti iš Įstaigos pagal Paslaugos sutartį arba pateikė Įstaigai atskirą prašymą, norėdamas juos gauti, privalo nedelsdamas informuoti apie tai Įstaigą.
12.13. Klientas, gavęs iš Įstaigos pranešimą, privalo nedelsdamas patikrinti esančios pranešime informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų, apie tai informuoti Įstaigą. Įstaigos pranešimas laikomas Kliento patvirtintu, jeigu Klientas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos nepareiškė Įstaigai prieštaravimų ar pastabų (jeigu sutartyje ar pranešime nenustatyta kitaip). Šis punktas netaikomas Įstaigos pranešimams, kurie pagal savo esmę, sudarytą sutartį ar Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi būti tikrinami ir / ar tvirtinami Kliento.
12.14. Įstaigos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Įstaigos pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Įstaigos pranešime yra aiškiai pasakyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas.
12.15. Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutartį siunčiant ar pateikiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją Kliento nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu.
12.16. Bendroji sutartis, Paslaugos sutartys, kitos Įstaigos nustatytos tvarkos ir kainynas skelbiami lietuvių kalba. Kliento prašymu informacija apie Bendrosios sutarties ir mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas jam pateikiami raštu popieriuje arba Patvariojoje laikmenoje. Įstaiga gali skelbti dokumentus ar informaciją kitomis kalbomis. Sutartys sudaromos lietuvių kalba. Kliento pageidavimu ir Įstaigos sutikimu sutartys gali būti sudaromos anglų ar kitomis kalbomis. Įstaiga turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų paslaugų sutarties vertimo išlaidas į užsienio kalbą.
12.17. Asmeniškai Klientui įteikiami Įstaigos pranešimai sudaromi lietuvių kalba. Įstaiga taip pat turi teisę sudaryti šiuos pranešimus ta kalba, kuria sudaryta paslaugų sutartis. Įstaigos sutikimu Įstaigos pranešimai gali būti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba. Įstaigos pranešimai, viešai skelbiami Įstaigos interneto tinklalapyje, sudaromi lietuvių kalba, tačiau gali būti skelbiami jų vertimai į kitas kalbas.
12.18. Kliento pranešimai Įstaigai turi būti sudaromi lietuvių kalba. Įstaigos sutikimu šie pranešimai gali būti pateikti kita, Įstaigos nurodyta, kalba.
12.19. Jei Paslaugos sutarties ar kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.

XIII. Konfidencialumo laikymasis
13.1. Bet kuri Įstaigos su Klientu sudaryta sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi korespondencija yra konfidenciali trečiųjų asmenų, išskyrus kompetentingas valstybės institucijas, atžvilgiu ir Bendrojoje sutartyje nustatytais atvejais.
13.2. Šalims draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims bet kokią informaciją, sužinomą sudarant bet kurią Paslaugos ar kitą sutartį, ar vykdant jos sąlygas. Informacija gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrojoje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Šis draudimas yra neterminuotas ir lieka galioti pasibaigus minėtos sutarties galiojimui.
13.3. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija apie operacijas, mokėjimus, su bet kuria Įstaigos su Klientu sudaryta Paslaugos ar kita sutartimi ir jos sąlygų vykdymu susijusius saugumo reikalavimus, techninius duomenis, taip pat bet kokia kita viešai neskelbiama informacija, technologijų žinios, komercinės paslaptys, susijusios su bet kurios iš minėtos sutarties šalių veikla.
13.4. Šalys neturi teisės atskleisti jokios jų sudarytos paslaugų ar kitos sutarties sąlygų ir kitos su minėta sutartimi susijusios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus minėtos sutarties ir Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.

XIV. Asmens duomenų ir informacijos apsauga
14.1. Duomenų subjektas Įstaigoje yra:
14.1.1. Klientas – fizinis asmuo;
14.1.2. su Klientu – juridiniu asmeniu – susijęs fizinis asmuo (Kliento atstovas ir pan.).
14.2. Įstaiga tvarko duomenų subjekto asmens duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama: vardą, pavardę, asmens kodą), gautus iš Kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio Įstaigos paslaugomis, taip pat gautus iš kitų Bendrojoje sutartyje ar Paslaugos sutartyje nurodytų šaltinių.
14.3. Įstaiga tvarko Kliento – juridinio asmens – informaciją, t.y. duomenis, susijusius su juridiniu asmeniu.
14.4. Duomenų subjektas yra informuotas, kad Įstaiga turi teisę tvarkyti jo asmens duomenis, nurodytus sutartyje ir / ar su sutarties sudarymu susijusiuose Įstaigos gautuose dokumentuose. Duomenų subjektui per tam tikrą laikotarpį sudarius keletą sutarčių, kuriose nevienodai dėstomos asmens duomenų ir informacijos apsaugos sąlygos, laikoma, kad duomenų subjektui naudojantis bet kuriomis Įstaigos paslaugomis galioja tos asmens duomenų ir informacijos apsaugos sąlygos, kurios yra vėliausiai sudarytoje Paslaugos sutartyje.
14.5. Duomenų subjektas yra informuotas ir sutinka raštu ar kitu su Įstaiga sutartu būdu ar būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, kreiptis į Įstaigą:
14.5.1. Kad Įstaiga, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;
14.5.2. kad Įstaiga ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir / ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
14.5.3. kad Įstaiga sunaikintų neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
14.5.4. dėl kitų teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
14.6. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas apie savo teisę nesutikti:
14.6.1. kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagrįstą nesutikimą pateikti Įstaigai raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įstaiga duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;
14.6.2. kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.
14.7. Duomenų subjektas yra informuotas ir sutinka, kad Įstaiga tvarkytų jo asmens duomenis šiais tikslais:
14.7.1. prašymams ar galimybei sudaryti paslaugų ar kitas sutartis nagrinėti;
14.7.2. sutarčių sudarymo tikslingumo ir sąlygų vykdymo analizei atlikti;
14.7.3. veiklos, mokumo, įsipareigojimų vykdymo rizikai vertinti;
14.7.4. mokėjimo paslaugoms teikti, atitinkamoms sutartims sudaryti ir jų sąlygoms vykdyti;
14.7.5. Klientui informuoti apie jo sutartis su Įstaiga;
14.7.6. duomenų subjektui informuoti apie Įstaigos paslaugas;
14.7.7. informacijai iš duomenų subjekto apie Įstaigos paslaugas gauti.
14.8. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas apie Įstaigos teisę teikti jo asmens duomenis kitiems asmenims, ir Įstaiga turi duomenų subjekto sutikimą tai teikti:
14.8.1. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, kad šie prireikus galėtų organizuoti skolų administravimą ir išieškojimą iš Kliento;
14.8.2. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su Įstaigos ataskaitų, kitokių pranešimų siuntimu (pateikimu) Klientui ar duomenų subjektui, kad jie galėtų siųsti tokius pranešimus Klientui ar duomenų subjektui;
14.8.3. įstatymuose, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus registrus, duomenų bazes administruojantiems asmenims, kad šie, laikydamiesi teisės aktų, galėtų įtraukti informaciją ir asmens duomenis į registrus ir duomenų bazes;
14.8.4. kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su Įstaigos sutarčių sudarymu, dokumentų, susijusių su šiomis paslaugų sutartimis, archyvavimu ir saugojimu.
14.9. Klientas patvirtina, jog veiksmai, kuriais Įstaiga perduoda informaciją ir duomenų subjekto asmens duomenis šio Sutarties skyriaus 14.8.1–14.8.4. punktuose nurodytiems asmenims, nebus laikomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymu ar Įstaigos konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų pažeidimu.
14.10. Įstaiga įsipareigoja:
14.10.1. taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems pagal šio Sutarties skyriaus 14.8.1–14.8.4. punktus teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Įstaigos gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio nors kitokio neteisėto tvarkymo;
14.10.2. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą Bendrosios sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
14.11. Klientas privalo užtikrinti, kad savo nurodytus susijusius asmenis, kurių asmens duomenis pateikė Įstaigai, supažindins su šiomis asmens duomenų ir informacijos apsaugos sąlygomis iki sutarties pasirašymo datos, o su Klientu susiję asmenys sutiks su šiomis sąlygomis.
14.12. Įstaiga įsipareigoja užtikrinti, kad bus atsižvelgta į kiekvieną teisiškai pagrįstą ir Įstaigai pateiktą su Klientu susijusių asmenų valios pareiškimą dėl jų asmens duomenų apsaugos. Įstaiga įsipareigoja taikyti šias asmens duomenų ir informacijos apsaugos sąlygas su Klientu susijusiems asmenims tol, kol jie Įstaigai nepateiks teisiškai pagrįsto nesutikimo dėl šių nuostatų jų atžvilgiu taikymo.

XV. Bendrosios sutarties priedai
15.1. Šios Sutarties priedai yra atskiros Paslaugos sutartys:
15.1.1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo sąskaitos paslaugos sutartis;
15.1.2. Mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugos sutartis.
15.2. Šios Sutarties 15.1. punkte nurodytos Paslaugos sutartys galioja, jei Klientas patvirtina jų sudarymą savo parašu ar kitų Paslaugos sutartyje nustatytu būdų, leidžiančiu Įstaigai įrodyti, kad Klientas patvirtino Paslaugos sutarties sudarymą.