Sutikimas valdyti asmeninius duomenis

Aš, priklausomai nuo konteksto toliau vadinamas „aš“, „man“, „mano“ ir pan., pažymėdamas toliau sutinku, kad:

Šio sutikimo gavėjas(ai) yra Įmonė(s), nurodyta(os) šioje Svetainėje ir/arba Programėlėje, toliau – „Įmonės“. Įmonės teikia BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupės paslaugas, tarp jų – Paslaugas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimu; kitas būsto paslaugas, įskaitant paslaugas susijusias su būsto pirkimo-pardavimo, trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos, subnuomos, vertinimo, būsto remonto, aptarnavimo, aplinkos priežiūros, komunalinės ir panašios paslaugos bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; finansines paslaugas, įskaitant mokėjimų inicijavimą, surinkimą, vartojimo kreditą ir paskolas, išperkamąją nuomą, lizingą, įsigijimo per nuomą, draudimo, finansinio tarpininkavimo ir bankines paslaugas bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; kitas su aukščiau nurodytomis paslaugomis susijusias fizines bei elektronines paslaugas, kurios nurodytos Svetainės ir/arba Programėlės skiltyje „Mūsų paslaugos“, tarp jų su paslaugų teikimu susijusias operacijas (pvz. paskyros sukūrimą, elektroninių pranešimų bei užsakymų pateikimą ir sandorių sudarymą, atsiskaitymą už paslaugas, vartotojo aptarnavimą ir pan.), taip pat su minėtų paslaugų teikimu vartotojui susijusias kitas elektronines paslaugas (bendrai kartu vadinamos – „Paslaugomis“).

Informavimui apie jas, jų pardavimui, teikimui, sutarčių sudarymui, mano informacijos vertinimui, sprendimų dėl manęs priėmimui, informacijos apie mane gavimui iš trečiųjų asmenų, informacijos apie mane perdavimui tretiesiems asmenims, taip pat atsiliepimų ir informacijos iš manęs gavimui bei kitam mano asmens duomenų teisėtam tvarkymui teikiamas šis sutikimas. Aš suprantu, kad visos Įmonių paslaugos man teikiamos pagal galiojančius teisės aktus.

Aš laisva valia Įmonėms pateikiu savo sutikimą dėl mano asmens duomenų gavimo ir tvarkymo Įmonių būsto paslaugoms, tarp jų būsto remonto, aptarnavimo, aplinkos ir bendros nuosavybės priežiūros, komunalinių ir panašių paslaugų, būsto pirkimo-pardavimo, trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos, subnuomos, vertinimo, taip pat tarpininkavimo parenkant man priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; Įmonių finansinėms paslaugoms, įskaitant mokėjimų inicijavimą, surinkimą, vartojimo kreditą ir paskolas, išperkamąją nuomą, lizingą, įsigijimo per nuomą, draudimo, finansinio tarpininkavimo ir bankines paslaugas bei tarpininkavimo parenkant man priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas, taip pat kitos su aukščiau nurodytomis paslaugomis susijusios fizinės bei elektroninė paslaugos, kurios nurodytos Svetainės ir/arba Programėlės skiltyje „Mūsų paslaugos“. Man nedavus šio sutikimo, man teikiamos paslaugos gali būti apribotos, arba gali būti atsisakyta jas teikti (arba nutrauktos teikiamos paslaugos), jeigu teikti paslaugų nėra galimybės dėl ne sutikimo.

 Įmonės pagal teisės aktus, šį sutikimą, sutartis su manimi, prievolių vykdymo, teisėto intereso ir kitais teisiniais pagrindais tvarkys mano asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje, tais tikslais kurie yra nurodyti Privatumo politikoje ir mano sutartyse su Įmonėmis. Be kita ko asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, rizikos ir mokumo vertinimo, sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės, įsiskolinimo valdymo tikslais. Įmonės pagal šį sutikimą gali tvarkyti visų mano sutarčių duomenis su BonoDomo paslaugų tiekėjais ir partneriais, ir juos pateikti mano BonoDomo paskyroje.

Man atskirai sutikus, Įmonės galės tvarkyti mano kontaktinius duomenis ir Įmonių panašių prekių ir paslaugų tiesioginei rinkodarai, taip pat Įmonių paslaugų tiekėjų ir partnerių paslaugų bei panašių prekių ir paslaugų rinkodarai, taip pat pateikti man specialius pasiūlymus bei informaciją apie akcijas.

Mano duomenų valdytojai bus Privatumo politikoje nurodytos įmonės, su kuriomis galite susisiekti šios Svetainės ir/arba Programėlės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

Įmonės galės perduoti mano asmens duomenis bet kuriai BonoDomo / Mano Būstas grupės įmonei, taip pat Įmonių pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams (pvz. technologinių platformų panaudotų Svetainės ir/arba Programėlės veikimui tiekėjams) bei Privatumo politikoje nurodytiems tretiesiems asmenims. Aš žinau, kad laikantis teisės aktų reikalavimų Įmonės gaus mano asmens duomenis (kurių kategorijos nurodytos Privatumo Politikoje) iš viešų šaltinių ir kitų asmenų, tvarkančių mano asmens duomenis.

Man yra žinoma, kad aš turiu teises: susipažinti su Įmonių tvarkomais savo asmens duomenimis ir teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turiu teisę prašyti, kad mano duomenys būtų ištrinti, arba būtų apribotas duomenų tvarkymas, turiu teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turiu teisę atšaukt šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; taip pat kitas teises pagal taikomus įstatymus.

Aš suprantu, kad mano asmens duomenų pateikimas, gavimas bei tvarkymas yra pagal teisės aktus ir sutartis su Įmonėmis reikalingas tam, kad galėčiau gauti Įmonių prekių ir paslaugų. Man pateikus nepakankamus, neteisingus ar netikslius savo asmens duomenis Įmonės gali atsisakyti sudaryti su manim sutartis arba nutraukti jau sudarytas sutartis, apriboti arba atsisakyti teikti man teikiamas paslaugas.

Aš sutinku, kad Įmonės automatizuotai priims sprendimus dėl mano asmens duomenų visais tikslais, kurias tvarko mano asmens duomenis, ypač dėl sutarčių su manimi sudarymo, nesudarymo, jų vykdymo, man prieinamų prekių ir paslaugų asortimento, pagal mano veiksmų bei sutarčių istoriją ir rizikos analizę.

Aš sutinku, kad šis Sutikimas tvarkyti asmens duomenis galioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neterminuotas. Asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo Politikoje nurodytais terminais.

Aš savo laisvą sutikimą su visomis aukščiau išdėstytomis sąlygomis papildomai patvirtinu, spausdamas nuorodą elektroninėje žinutėje dėl BonoDomo paskyros sukūrimo.